Digital China

कम्प्युटर सफ्ट्‍वयर मार्फत चिना, टिपोट वा लग्‍न कुण्डली बनाउन चाहनुहुन्छ ? यदि चाहनु हुन्छ भने सःशुल्क सेवा उपलब्ध छ ।
डिजिटल कपी वा प्रिन्ट कपी उपलब्ध हुनेछ ।

आवश्यक विवरणहरुः
नाम:
जन्म मिति :
जन्म समय :
जन्म स्थान :
पिताको नाम :
माताको नाम :
अन्य विवरण आवश्यकता अनुसार :

***थप जानकारीका लागि china@cyberstore.com.np मा मेल गर्न सक्नुहुनेछ ।

Sample